Bài 02: Bố cục bài viết và Form mẫu có sẵn

  • bởi

Bố cục bài viết

  • Mở bài: chỉ cần 3-5 dòng. Sau đó là đến 1 hình ảnh minh họa.
  • Mục lục: Tự động tạo từ tiêu đề các ý chính của thân bài.
  • Thân bài: Gồm nhiều ý chính.
  • Kết bài.

Ví dụ cách sử dụng các nút công cụ: Bạn muốn in đậm 1 dòng chữ, bạn chọn dòng chữ đó, xong nhấn nút B thì dòng chữ đó sẽ in đậm. Tương tự các nút khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *